Scroll to top
en el

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Iolcus Investments Μονοπρόσωπη ΑΕΔΟΕΕ («Εταιρία») είναι μια ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ατομικών και θεσμικών χαρτοφυλακίων. Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρ. αδείας λειτουργίας 2/805/28.12.2017). Η έδρα της είναι στην Αθήνα, επί της οδού  Βασιλίσσης Σοφίας 4, Τ.Κ. 10674,  έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 117631101000  και η ιστοσελίδα της είναι https://www.iolcus.gr.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με την Iolcus Investments Μονοπρόσωπη ΑΕΔΟΕΕ αναφορικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, (GDPR).

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, στην ταυτοποίηση σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στοιχεία όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, (GDPR) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Iolcus Investments Μονοπρόσωπη ΑΕΔΟΕΕ  ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όπως (χωρίς να εξαντλούνται):

 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Αρ. Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για την ταυτοποίησή σας.
 • Οικονομικά σας στοιχεία, πληροφορίες που αφορούν στην μισθολογική και περιουσιακή σας κατάσταση, στις επενδύσεις σας, στη φορολογική σας κατοικία καθώς και τα απαραίτητα επιβεβαιωτικά έγγραφα.
 • Δημογραφικά στοιχεία, όπως οικογενειακή κατάσταση.
 • Τις προτιμήσεις σας για τα προϊόντα μας ή υπηρεσίες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως η καταγραφή μίας κλήσης που πραγματοποιείται προς το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας με την Εταιρία μας.
 • Τις εντολές για την κατάρτιση των συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
 • Τα στοιχεία των προσώπων που έχετε δηλώσει ως συνδικαιούχους.
 • Χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους.
 • Πληροφορίες στο πλαίσιο ελέγχου δέουσας επιμέλειας, ελέγχου κυρώσεων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σκοποί επεξεργασίας και Νομική βάση

Πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:

 • Στο πλαίσιο εκτέλεσης ή πριν από τη σύναψη σύμβασης για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικών προϊόντων, καθώς και για την ενημέρωσή σας.
 • Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα) καθώς και για άλλες ενημερώσεις της Εταιρίας μας.
 • Στο πλαίσιο απάντησης στις ερωτήσεις σας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
 • Στο πλαίσιο προάσπισης και διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας.
 • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον (π.χ. αποστολή βιογραφικού σημειώματος).

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία (η οποία παρέχει επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών που επιθυμείτε.

Η τυχόν διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση και μετά τη λήξη της για όσο χρόνο  απαιτεί η σχετική νομοθεσία ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας μας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η Εταιρία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την Εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

 • Εποπτικές αρχές, διοικητικοί φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Πάροχοι υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας)
 • Τρίτα πρόσωπα που εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η Εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της Εταιρίας, η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και της τήρησης ανάλογων διαδικασιών.

Αυτοματοποιημένη  λήψη αποφάσεων, κατάρτιση προφίλ

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται ωστόσο να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την κατάρτιση προφίλ, προκειμένου να προτείνουμε, να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Η χρήση των cookies και αποδοχή/απενεργοποίηση των cookies από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Eάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην δέχεται cookies από την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα προσπέλασης και χρήσης όλων των δυνατοτήτων της.

 

Διασφάλιση απορρήτου

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Κάθε εργαζόμενος  που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Κάθε εξωτερικός συνεργάτης δεσμεύεται με σύμβαση να τηρεί την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον GDPR. Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά σας

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Επιπλέον, μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να προβούμε σε κατάλληλες διορθώσεις.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους, μετά από διαβούλευση μαζί μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που σας αφορούν προσωπικά. Εάν υποβάλετε σχετικό αίτημα, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας : Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει σε άλλους Οργανισμούς που θα ζητήσετε.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Η Εταιρία βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση

Iolcus Investments Μονοπρόσωπη ΑΕΔΟΕΕ

Βασιλίσσης Σοφίας 4, 106 74 Αθήνα

Τηλ: 210-7233340, Email: info@iolcus.gr, Fax: 210-7400074

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) : Κωνσταντίνα Αναστασοπούλου

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά κάποιο τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr /

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr

Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε την Πολιτική περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ημερομηνία τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής 31.05.2018