Διαχείριση Κεφαλαίων

Σχεδιασμός, διαχείριση, αριστοποίηση

Η Διαχείριση Κεφαλαίων απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Επενδύουμε σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα σε διεθνείς αγορές με μεγάλη ρευστότητα, όπου δεν υπάρχει μειονέκτημα πληροφόρησης σε σύγκριση με τους εκεί τοπικούς θεσμικούς επενδυτές. Διαχειριζόμαστε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας σε περιβάλλον συνεχούς μέτρησης κινδύνου με διαδικασίες που συνήθως εφαρμόζονται μόνο σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η διαχειριστική διαδικασία ενσωματώνει τον εντοπισμό ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων. Η απόδοση των διαχειριστών μας συγκρίνεται σε συνεχή βάση με αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί με τον κάθε πελάτη μας στην φάση του επενδυτικού σχεδιασμού.


Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων & Επενδύσεων Iolcus

Επενδυτικές Συμβουλές Iolcus Investments

Επενδυτικές Συμβουλές

Η υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτικές συμβουλές πρέπει να διέπονται από την πειθαρχία που καθορίζει ο επενδυτικός σχεδιασμός που συμφωνείται με τον επενδυτή: τον στόχο απόδοσης, το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο, τον χρονικό ορίζοντα και άλλους παράγοντες, όπως π.χ. οι ανάγκες ρευστότητας του επενδυτή. Αντίθετα με τη διαχείριση όμως, πριν την εκτέλεση κάθε εντολής απαιτείται η συγκατάθεση του επενδυτή.

Διαβάστε Περισσότερα