Iolcus ΑΕΔΟΕΕ

Η Iolcus ΑΕΔΟΕΕ στοχεύει στην εξυπηρέτηση επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των κεφαλαίων των επενδυτών μας βασιζόμαστε σε μια προσέγγιση βασισμένη σε πολλαπλές στρατηγικές. Ο στόχος είναι η επίτευξη αποδόσεων των οποίων η μεταβλητότητα θα είναι μικρότερη αυτής των δεικτών αναφοράς. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια επενδύονται βάσει της εικόνας που δημιουργείται από τις σχετικές δυναμικές των βασικών κλάδων της οικονομίας και των συναφών οικονομικών κύκλων σε συνάρτηση με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις αλλαγές των πολιτικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών καθώς και συνεπεία άλλων εξωτερικών γεγονότων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρία

 

Η Iolcus ΑΕΔΟΕΕ (Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) ιδρύθηκε από τους μετόχους της Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ τον Μάρτιο του 2015. Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρ. αδείας 6/708/17.03.2015).

Η Iolcus ΑΕΔΟΕΕ δραστηριοποιείται, στα πλαίσια του ν. 4209/2013, στη διαχείριση εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων (alternative funds) και κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds).  Για τον σκοπό αυτό ίδρυσε στο Λουξεμβούργο την οικογένεια εναλλακτικών κεφαλαίων APOLIS με την νομική μορφή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SIF – SICAV) της οποίας έχει την αποκλειστική διαχείριση. Η APOLIS FUND SIF-SICAV αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων (UCI- Undertakings for Collective Investments) και διαθέτει υπό-κεφάλαια (sub-funds) με διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στα ποσοστά επένδυσης (ή ανοιχτής πώλησης) ανά τίτλο, στην επιτρεπόμενη μόχλευση των κεφαλαίων  υπό διαχείριση και στις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Σε αντίθεση οι παραδοσιακοί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (UCITS)  απευθύνονται κυρίως σε μικρούς ιδιώτες επενδυτές και υπόκεινται σε αυστηρούς επενδυτικούς περιορισμούς.

Τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν στις ανάγκες θεσμικών και επαγγελματιών επενδυτών αλλά και ιδιωτών που έχουν τη γνώση και την εμπειρία (well-informed investors) να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης και τους συνυφασμένους  κινδύνους.

 

Επενδυτική Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της διαχείρισης στοχεύει στην επίτευξη απόλυτων αποδόσεων. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια επενδύονται βάσει της εικόνας που δημιουργείται από τις σχετικές δυναμικές των βασικών κλάδων της οικονομίας και των συναφών οικονομικών κύκλων σε συνάρτηση με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις αλλαγές της πολιτικής τόσο των κυβερνήσεων όσο και των κεντρικών τραπεζών καθώς και ως συνέπεια άλλων εξωτερικών γεγονότων.

Επενδυτική Στρατηγική

Ως διαχειριστής των επενδυτικών κεφαλαίων Apolis (sub-funds), η Iolcus ΑΕΔΟΕΕ χρησιμοποιεί μία ευρεία γκάμα επενδυτικών στρατηγικών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις ακόλουθες: (α) δυναμική κατανομή κεφαλαίων (β) επιλογή κλάδων και στυλ (γ) χρονισμός αγοράς με χρήση μόχλευσης (δ) αντιστάθμιση κινδύνων (ε) ταυτόχρονη επένδυση σε σχετικά ζεύγη χρεογράφων (στ) arbitrage (ζ) χρεωστικούς τίτλους.

 

Ακολουθεί μία παρουσίαση των κύριων στρατηγικών που εφαρμόζει η Iolcus ΑΕΔΟΕΕ:

(α) Η δυναμική κατανομή κεφαλαίων δίνει έμφαση στην συνεχή αλλαγή της επιλογής ποσοστών επένδυσης μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ενεργητικού (asset classes) βάσει της εκτίμησης του διαχειριστή ως προς τις συγκριτικές προβλεπόμενες αποδόσεις.

(β) Η επιλογή κλάδων και στυλ βασίζεται στην επιλογή μεταξύ διαφόρων στυλ/κλάδων/κεφαλαιακών μέσων (μικρή/μεγάλη κεφαλαιοποίηση, χρηματοικονομικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις, μετοχές/εταιρικά ομόλογα, μετοχές/δικαιώματα κτήσης μετοχών, συνάλλαγμα) βάσει της εκτίμησης του διαχειριστή πάνω στην συγκριτική τους αξιολόγηση.

(γ) Ο χρονισμός αγοράς (timing) με χρήση μόχλευσης περιλαμβάνει την κατανομή πρόσθετου κεφαλαίου σε αναδυόμενες ευκαιρίες (θέσεις long ή short χωρίς αντιστάθμιση ή ευκαιρίες arbitrage) με την προϋπόθεση ότι η επιπρόσθετη ανάληψη κινδύνου δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά όρια μεταβλητότητας που έχουν τεθεί για τα επί μέρους επενδυτικά κεφάλαια  (sub-funds).

(δ) Η αντιστάθμιση κινδύνου περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αγορά ενός δικαιώματος πώλησης ή δημιουργίας ενός put ούτως ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο πτώσης της τιμής μιας άλλης θέσης. Μπορεί να συνδυαστεί με την πώληση ενός δικαιώματος αγοράς ώστε να περιοριστεί το κόστος της στρατηγικής.

(ε) Η ταυτόχρονη επένδυση σε σχετικά ζεύγη χρεογράφων δίνει έμφαση στην αποδοτική  εκμετάλλευση σημαντικών αποκλίσεων σε σχέση με τα ιστορικά ή άλλα δεδομένα.

(στ) Το arbitrage συγχωνεύσεων αφορά στην αγορά μετοχών σε εταιρείες που αποτελούν στόχο εξαγορών και στη ταυτόχρονη πώληση ανοιχτών θέσεων σε μετοχές της εξαγοράζουσας εταιρείας. Οι μετοχές της εξαγοραζόμενης εταιρείας συνήθως διαπραγματεύονται σε τιμή χαμηλότερη της αναμενόμενης μετά την συγχώνευση, λόγω της αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωσής της. Το arbitrage δεικτών δίνει έμφαση στις αγοραπωλησίες στο σύνολο των μεμονωμένων τίτλων που αποτελούν τον δείκτη με ταυτόχρονες αγοραπωλησίες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη. Το arbitrage μεταξύ αγορών εστιάζει στην αγορά ή πώληση ενός τίτλου σε μία χώρα και την αντίστοιχη πώληση ή αγορά ενός παρόμοιου τίτλου σε μία άλλη αγορά (χώρα). Το arbitrage παραστατικών τίτλων (warrants) / μετοχών υλοποιείται με την αγορά του παραστατικού τίτλου μίας εταιρίας και τη πώληση ανοιχτής θέσης σε μετοχές της ίδιας εταιρίας. Με την λήξη, ασκείται το δικαίωμά επί των παραστατικών τίτλων, παραλαμβάνονται οι μετοχές και με την εν συνεχεία παράδοσή τους κλείνει και η αρνητική θέση.

(ζ) Οι χρεωστικοί τίτλοι λαμβάνουν πολλές διαφορετικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των αγορών ομολόγων υψηλής απόδοσης τα οποία προσφέρουν ευνοϊκά προφίλ αποδόσεων.

Αχιλλέας Κοντογούρης
Partner
Ο Αχιλλέας Κοντογούρης είναι μέτοχος της Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ και είναι υπεύθυνος για την στρατηγική της ανάπτυξη.
Δείτε περισσότερα >
Μάνος Δροσατάκης
Head of Investment Management - Partner
Ο Μάνος Δροσατάκης έχει την συνολική ευθύνη της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων των πελατών της Iolcus. Διαμορφώνει, εφαρμόζει και επιβλέπει τις βασικές επενδυτικές στρατηγικές των μοντέλων διαχείρισης της εταιρίας.
Δείτε περισσότερα >
Βαγγέλης Μαυρομάτης
Head of Investment Advisory
Ο Βαγγέλης Μαυρομάτης είναι υπεύθυνος του τμήματος επενδυτικών συμβουλών της Iolcus. Προσφέρει επίσης εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας ιδιωτών και οικογενειών.
Δείτε περισσότερα >
Γιώργος Λιάσκας
Investment Strategist
Ο Γιώργος Λιάσκας έχει κομβικό ρόλο στην ευθύνη χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρίας και παρακολουθεί εξειδικευμένα θεσμικά χαρτοφυλάκια απόλυτης απόδοσης.
Δείτε περισσότερα >
Δημήτρης Κορτέσης
Business Manager
Ο Δημήτρης Κορτέσης έχει την ευθύνη της λειτουργικής στήριξης της εταιρίας όσον αφορά σε συστήματα και διαδικασίες. Έχει αναλάβει επίσης τον ρόλο της φορολογικής αριστοποίησης των επενδυτικών επιλογών της Iolcus.
Δείτε περισσότερα >
Ελευθερία Μανιατάκου
Senior Relationship Manager
H κ. Μανιατάκου έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ειδικότερα στην εξυπηρέτηση πελατών.
Δείτε περισσότερα >
Λίλα Δεριζιώτη
Senior Relationship Manager
H κ. Δεριζιώτη έχει περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Δείτε περισσότερα >
Αγγελική Μπινάκη
Head of Trading
Η Αγγελική Μπινάκη είναι υπεύθυνη των συναλλαγών όλων των θεσμικών και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων. Παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των αγορών παγκοσμίως και επικοινωνεί την πληροφόρηση στο προσωπικό της Iolcus.
Δείτε περισσότερα >
Αντιγόνη Μολοδάνωφ
Senior Relationship Manager
Η κ. Μολοδάνωφ διαθέτει 17 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών και τις εξυπηρέτησης πελατών καθώς και 7 χρόνια στο χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων.
Δείτε περισσότερα >
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
Business Development – Investment Strategist
Ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος συνεισφέρει στην επενδυτική διαδικασία συμμετέχοντας στην επενδυτική επιτροπή με συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα στρατηγικής. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και την διάθεση τους στο επενδυτικό κοινό.
Δείτε περισσότερα >
Μαρία Πυλαρινού
Senior Relationship Manager
Η κα Πυλαρινού έχει περισσότερα από 29 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας εργασθεί για Διεθνείς, και κυρίως Ελβετικές, τράπεζες.
Δείτε περισσότερα >
Χριστίνα Καρδαρά
Senior Relationship Manager
Η Χριστίνα Καρδαρά έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας εργασθεί για Διεθνείς και Ελληνικές τράπεζες.
Δείτε περισσότερα >