Όροι χρήσης

O επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της εταιρίας Iolcus Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Εταιρία») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απόσχει από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, οι οποίοι αφορούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στο σύνολό του.
Οι παρόντες όροι δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε να επαναλαμβάνετε την ανάγνωση των παρόντων όρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνέχιση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
Αποκλεισμός πρότασης παροχής υπηρεσιών
Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ευθέως ή εμμέσως ως πρόσκληση, προτροπή ή πρόταση παροχής υπηρεσιών από την Εταιρία ούτε συμβουλή στον τομέα των επενδύσεων. Παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία γίνεται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και μόνο κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Μη παροχή εγγυήσεων
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δημοσιεύονται με καλή πίστη αλλά χωρίς οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση εκ μέρους της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους και οι χρήστες δεν πρέπει να βασίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους σε αυτές. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι χρήστες γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλεύονται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους τις επιλογής τους για τις επενδυτικές τους επιλογές και αποφάσεις.

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την απρόσκοπτη, συνεχή ή αλάνθαστη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου, την άμεση επιδιόρθωση τυχόν ελαττωμάτων ή σχετικά με τη μη προσβολή του δικτυακού τόπου ή του server από ιούς ή άλλα στοιχεία που μπορούν να προξενήσουν βλάβες. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον τεχνικό εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη λόγω της πρόσβασης σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, όπως εξαιτίας προσβολής του υπολογιστή από ιούς.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση παρεμβολής στην ιστοσελίδα της από τρίτα μέρη.

Μη εγγυημένη απόδοση επενδύσεων
Η Εταιρία εφιστά την προσοχή σας στα εξής:

  • Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
  • Οι διακυμάνσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες, ιδίως σε χαρτοφυλάκια που ακολουθούν μοντέλα με υψηλή μεταβλητότητα.
  • Η αξία των επενδύσεων μπορεί να μειωθεί ξαφνικά και σημαντικά.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη να τηρείτε ασφαλή και μυστικό κάθε κωδικό ασφαλείας (password) που έχουμε εκδώσει αυστηρά για εσάς ή/και τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους σας. Οι κωδικοί ασφαλείας απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε τρίτους, σε περίπτωση δε διαρροής συγκεκριμένου κωδικού ασφαλείας, οφείλετε να τον αλλάξετε αμέσως χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα εφαρμογή του δικτυακού τόπου γι αυτόν τον σκοπό.

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου επισκέπτονται την ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση τους με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται ιδίως με τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη, καταχρηστική ή αθέμιτη συμπεριφορά ή πρακτική.

Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρία λόγω της παράνομης ή αθέμιτης χρήσης της ιστοσελίδας ή εν γένει παράβασης των παρόντων όρων και της νομοθεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή πρόστιμο εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του επισκέπτη / χρήστη, αυτός θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία.

Υπερσυνδέσεις
Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας ευθύνονται για τη χρήση τυχόν υπερσυνδέσεων του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες αναφέρονται για λόγους ενημέρωσης και ευκολίας, χωρίς να παρέχεται καμία έγκριση των δικτυακών τόπων τρίτων μερών ή του περιεχομένου αυτών. Σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης ή την πολιτική εχεμύθειας των δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχει υπερσύνδεση.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Το διαδίκτυο δεν συνιστά ασφαλές μέσο επικοινωνίας. Δεδομένα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί, απολεσθεί ή να παραλαμβάνονται με καθυστέρηση. Σας συνιστούμε να μην μας αποστέλλετε καμία προσωπική σας πληροφορία μέσω μη ασφαλών μεθόδων αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ηλεκτρονικών διόδων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα μέσω internet-mail, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι μη ασφαλές. Χρησιμοποιείστε τον ασφαλή διακομιστή που διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Κανονιστικό πλαίσιο
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:  www.hcmc.gr.

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικών επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων,  κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/και τρίτων μερών και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των σχετικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση,  αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, φόρτωση, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ακόμα και τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή/και τυχόν άλλου δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων.

Προσωπικά Δεδομένα
Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία και ιδίως στην καταχώρηση και αποθήκευση σε αρχείο από τους υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων της Εταιρίας των προσωπικών σας δεδομένων και των στοιχείων που δηλώνετε στην Εταιρία μέσω του διαδικτύου.
Οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται για λόγους προστασίας των συναλλαγών και της κεφαλαιαγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εφαρμοστέο δίκαιο & Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται εξωδικαστικά. Άλλως, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την Iolcus Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αριθμ. άδειας 591/07.07.2011). Η Iolcus Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό: 117631101000. Η νόμιμη έδρα της Εταιρίας είναι στην Αθήνα, οδός Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρία στο τηλέφωνο 2107233340 ή στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση info@iolcus.gr

Αχιλλέας Κοντογούρης
Διευθύνων Σύμβουλος & Partner
Ο Αχιλλέας Κοντογούρης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ και υπεύθυνος για την στρατηγική της ανάπτυξη.
Δείτε περισσότερα >
Μάνος Δροσατάκης
Head of Investment Management - Partner
Ο Μάνος Δροσατάκης έχει την συνολική ευθύνη της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων των πελατών της Iolcus. Επιπλέον διαχειρίζεται, το εναλλακτικό fund "Apolis Hellenic" εκμεταλλευόμενος την μακρόχρονη εμπειρία του στην Ελληνική αγορά ομολόγων, μετοχών και παραγώγων.
Δείτε περισσότερα >
Βαγγέλης Μαυρομάτης
Head of Investment Advisory
Ο Βαγγέλης Μαυρομάτης είναι υπεύθυνος του τμήματος επενδυτικών συμβουλών της Iolcus. Προσφέρει επίσης εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας ιδιωτών και οικογενειών.
Δείτε περισσότερα >
Γιώργος Λιάσκας
Investment Strategist & Fund Manager
Ο Γιώργος Λιάσκας έχει κομβικό ρόλο στην ευθύνη χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ και είναι ο διαχειριστής του εναλλακτικού fund "Apolis Global Macro 1."
Δείτε περισσότερα >
Δημήτρης Κορτέσης
Business Manager
Ο Δημήτρης Κορτέσης έχει την ευθύνη της λειτουργικής στήριξης της εταιρίας όσον αφορά σε συστήματα και διαδικασίες. Έχει αναλάβει επίσης τον ρόλο της φορολογικής αριστοποίησης των επενδυτικών επιλογών της Iolcus.
Δείτε περισσότερα >
Ελευθερία Μανιατάκου
Senior Relationship Manager
H κ. Μανιατάκου έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ειδικότερα στην εξυπηρέτηση πελατών.
Δείτε περισσότερα >
Λίλα Δεριζιώτη
Senior Relationship Manager
H κ. Δεριζιώτη έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Δείτε περισσότερα >
Αγγελική Μπινάκη
Head of Trading
Η Αγγελική Μπινάκη είναι υπεύθυνη των συναλλαγών όλων των θεσμικών και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων. Παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των αγορών παγκοσμίως και επικοινωνεί την πληροφόρηση στο προσωπικό της Iolcus.
Δείτε περισσότερα >
Αντιγόνη Μολοδάνωφ
Senior Relationship Manager
Η κ. Μολοδάνωφ διαθέτει 17 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών και τις εξυπηρέτησης πελατών καθώς και 7 χρόνια στο χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων.
Δείτε περισσότερα >
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
Business Development – Investment Strategist
Ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος συνεισφέρει στην επενδυτική διαδικασία συμμετέχοντας στην επενδυτική επιτροπή με συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα στρατηγικής. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και την διάθεση τους στο επενδυτικό κοινό.
Δείτε περισσότερα >
Μαρία Πυλαρινού
Senior Relationship Manager
Η κα Πυλαρινού έχει περισσότερα από 29 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας εργασθεί για Διεθνείς, και κυρίως Ελβετικές, τράπεζες.
Δείτε περισσότερα >
Χριστίνα Καρδαρά
Senior Relationship Manager
Η Χριστίνα Καρδαρά έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας εργασθεί για Διεθνείς και Ελληνικές τράπεζες.
Δείτε περισσότερα >